FarmTrain
english | german | greek | romanian | czech

Το FarmTrain άρχισε να κινείται!

Το FarmTrain δημιουργεί εργαλεία και ευκαιρίες για καινοτόμο μάθηση σε αγροκτήματα, για παραγωγούς που ενδιαφέρονται για την αγροοικολογία, τόσο ως εκπαιδευόμενοι όσο και ως μέντορες.

Η αποστολή μας

Το FarmTrain στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου εκμάθησης αγρο-οικολογικών γεωργικών πρακτικών. Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος, είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο, πρακτικό και μακροπρόθεσμο (τουλάχιστον τρίμηνο) πρόγραμμα κατάρτισης, για ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες και παραγωγούς, που θα παρέχουν ευκαιρίες καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε αγροοικολογικά γεωργικά συστήματα, απευθείας στο αγρόκτημα. Το πρόγραμμα είναι επομένως μια μεγάλη επένδυση στη γνώση των ανθρώπων, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Το πρόγραμμα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των αγροτών/μεντόρων και των πιθανών εκπαιδευομένων, καθώς στοχεύει στις εκπαιδευτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και την προθυμία των αγροτών να ξεκινήσουν αγροτικά προγράμματα αλλά και να συνεχίσει να εκπαιδεύει μελλοντικούς παραγωγούς.

Η ενδεχόμενη μαθητεία δεν είναι ούτε εθελοντική εργασία, ούτε διακοπές εργασίας, ούτε ad hoc βοήθεια στη φάρμα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μαθητείας που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ παραγωγών σε ρόλο μέντορα και μαθητευομένων.

Τι κάνουμε

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διευκολύνει την εκπαιδευτική εμπειρία στα αγροκτήματα μέσω των παρακάτω εργαλείων:

Πάσο FarmTrain

Σύντομος οδηγός για τους παραγωγούς και τους μαθητευόμενους αγροοικολογίας, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των κοινών εκπαιδευτικών εμπειριών τους στο πλαίσιο του αγροκτήματος.

Czech pass German pass

Δρομολόγιο FarmTrain

Εκπαιδευτικό υλικό που θα σχεδιαστεί βάσει των αναγκών των παραγωγών μεντόρων. Θα συνοδεύεται από ένα πακέτο φύλλων εργασίας για τους εκπαιδευόμενους και από πρακτικές πληροφορίες που θα έχουν συλλεχθεί από την περίοδο εκπαίδευσής τους στο αγρόκτημα κατάρτισης.

Czech itinerary

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα FarmTrain

Διαδικτυακή πλατφόρμα για υπάρχοντα αγροκτήματα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτική μαθητεία σε άτομα που επιθυμούν να βρουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε αυτά τά αγροκτήματα.

Czech platform German platform

Όλα τα υλικά θα μεταφραστούν στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος, αλλά και στα αραβικά, επειδή το FarmTrain απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγρο-οικολογική γεωργία.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε τέσσερις ευρωπαίοι εταίροι της κοινωνίας των πολιτών με τεράστια εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα της αγροοικολογίας και της διατροφικής κυριαρχίας.

AMPI AGROECOPOLIS AGRONAUTEN ECORURALIS

Για ποιόν είναι; Όλοι μπορούν να πάρουν ένα εισιτήριο στο FARMTrain!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται να μάθουν για την καλλιέργεια σε ευρύτερη έννοια, στο πεδίο και σε πραγματικό χρόνο και μέσω αυτού να κατανοήσουν την κοινή ευθύνη να διατηρηθούν οι αγροτικές-αστικές περιοχές συνδεδεμένες και ζωντανές με βιώσιμο τρόπο.. Το FARMTrain θα είναι ανοιχτό σε όλους και όλες, ανεξάρτητα από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους πρόσφυγες, ώστε να συμμετέχουν στις τοπικές κοινότητες, βρίσκοντας έναν τρόπο αυτοαπασχόλησης σε ένα νέο πεδίο.

Ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εμπλακούν όχι μόνο άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αλλάξουν την καριέρα τους στη γεωργία, αλλά και άλλοι/-ες όπως, κηπουροί αστικών, κοινοτικών ή επαγγελματικών κήπων, σχεδιαστές τοπίου, περιβαλλοντολόγοι, οικολόγοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και νομοθεσίας ή άτομα από επαγγέλματα που δεν θεωρούνται τόσο σχετικά με τη γεωργία ή τη διαχείριση της γης. Τονίζεται εδώ, επειδή οι περισσότερες από τις υπηρεσίες κατάρτισης ή παροχής συμβουλών σε ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ θεωρητικές, υπάρχει συχνά ένα «κενό πραγματικότητας» μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών. Οπότε, το πρόγραμμα διαμορφώνεται κατάλληλα για ενήλικους εκπαιδευόμενους και παρέχει πρακτικές, χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις χειρωνακτικές εργασίες ενός αγροκτήματος. Η διαφορετική, καινοτόμος προσέγγιση στο πρόγραμμα FARMTrain είναι το κοινό εγχειρίδιο για τους παραγωγούς και τους ενήλικους εκπαιδευόμενους που θα παρέχει πρακτική καθοδήγηση για τον τρόπο οικοδόμησης της πρακτικής άσκησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τον τρόπο μεταφοράς της γνώσης των παραγωγών σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Η καινοτομία του προγράμματος, έγκειται στο περιεχόμενό του - διδάσκει στους παραγωγούς πώς να αποκτήσουν ικανότητες ώστε, να γίνουν μέντορες, να βελτιώσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους σε αλληλεπίδραση με ενήλικους εκπαιδευόμενους/-ες. Ταυτόχρονα, οι ενήλικες μαθαίνουν να έχουν κίνητρο, να έχουν κοινή ευθύνη για τα αγρο-οικολογικά συστήματα και την προστασία του περιβάλλοντος γενικά. Μια ακόμη καινοτομία του προγράμματος,εντοπίζεται στο πεδίο εφαρμογής της, καθώς δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, όπως άτομα που παράγουν για ιδιόχρηση, αστικούς ή κοινοτικούς κηπουρούς.

Κατάρτιση του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων

Η δομή του καινοτόμου πρακτικού προγράμματος κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες και αγρότες (FARMTrain) θα βασιστεί στο κοινό ευρωπαϊκό εγχειρίδιο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι εθνικές τροποποιήσεις του εγχειριδίου FARMTrain θα επιτρέψουν την προσαρμογή του προγράμματος στις ακριβείς ανάγκες των ομάδων στόχων τόσο στις χώρες εταίρους όσο και σε χώρες που δε συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη. Παρέχει τρόπους μεταφοράς δεξιοτήτων από τους παραγωγούς στους εκπαιδευόμενους σε εκπαιδευτικά αγροκτήματα, μέσω πρακτικής μάθησης και σεμιναρίων κατάρτισης ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες εκπαίδευσης πάνω στις κοινές ευθύνες. Συνολικά, το FARMTrain, θα υποστηρίξει την εκπαιδευτική καινοτομία στον αγροτικό τομέα και πέραν αυτού, θα διδάξει τους παραγωγούς ώστε να εξελιχθούν σε μέντορες με ικανότητες στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Στόχος είναι, η παραγωγή, η κοινή χρήση και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού (γενικού και τεχνικού) σχετικά με τις γεωργικές δεξιότητες και την προστασία του περιβάλλοντος εντός του αγρο-οικοσυστήματος, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων.

FARMTRAIN για όλους και παντού

Αναμένουμε επίσης ότι τα τοπικά σεμινάρια του FARMTrain, που θα πραγματοποιηθούν στις γλώσσες των εταίρων, θα δημιουργήσουν ενδιαφέρον και αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών μονάδων κατάρτισης, όχι μόνο στις χώρες αυτής της σύμπραξης, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η προστιθέμενη αξία δεν θα υποστηρίξει μόνο την ανάπτυξη άλλων εκπαιδευτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και τη δικτύωση τους στην πλατφόρμα FARMTrain. Οι εκπαιδευτικές ενότητες FARMTrain μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, καθώς και έμπνευση για τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών και δημιουργικών ενώσεων παραγωγών. Το δίκτυο των αγροκτημάτων κατάρτισης μέσω ενός καινοτόμου, πρακτικού προγράμματος (FARMTrain) μπορεί να γίνει πολύ ανθεκτικό καθώς έχει αναπτυχθεί από ισχυρές υπάρχουσες ανάγκες και με ισχυρή συμμετοχή των παραγωγών στη διαδικασία ανάπτυξης. Θέλουμε το πρόγραμμα FARMTrain να συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες και να επιτρέπει σε μια ευρεία κλίμακα ενηλίκων εκπαιδευόμενων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο μέλλον.

Erasmus+

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union