FarmTrain
english | german | greek | romanian | czech

FarmTrain se rozjíždí!

FarmTrain přináší nástroje a možnosti pro rozvoj stážování na ekologických farmách. Jak zemědělcům, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, tak stážistům, kteří se chtějí naučit hospodařit agroekologicky.

Co chceme

Cílem FarmTrainu je vytvořit prostor, kde je možné učit se agroekologickému zemědělství v praxi. Tedy umožnit praktické a dlouhodobé (nejméně tříměsíční) vzdělávání na farmách pro stážisty a podpořit i zemědělce, kteří stážisty vzdělávaj. Projekt chce podpořit vzdělání a znalosti lidí jak na venkově tak ve městech. Pdporuje přenos znalostí od zemědělců ke stážistům, kteří se ještě s agroekologickým hospodařením nikdy nesetkali. Projekt usnadní komunikaci mezi zemědělci-mentory a možnými stážisty a přinese jim nové dovednosti. Navíc, může podpořit prestiž ekozemědělců a motivaci lidí nově vstupujících do zemědělství začít skutečně hospodařit.

Stážování na farmách není dobrovolnickou prací, prázdninovou brigádou ani jednorázovou výpomocí. Stážování ve FarmTrainu je dlouhodobá výměna informací a zkušeností jak mezi stážistou a zemědělcem, tak mezi stážisty i zemědělci navzájem.

Co děláme

Stážování na farmách chceme podpořit těmito nástroji:

FarmTrain jízdenka

Krátký průvodce pro zemědělce a stážisty, který je provede tím, jak (se) připravit na vzdělávací stáž na farmě.

Czech pass German pass

FarmTrain jízdní řád

Učební materiály pro zemědělce-mentory se sadou praktických pracovních listů pro záznam praktických zkušeností pro stážisty.

Czech itinerary

Evropské FarmTrain nástupiště

Webová platforma farem, kde se mohou zájemci o stážování propojit s vhodnými farmami a naopak.

Czech platform German platform

Všechny materiály budou přeloženy do jazyků projektových partnerů, ale také do arabštiny, protože FarmTrain cílí i na potřeby uprchlíků, kteří chtějí získat zkušenost agroekologického zemědělství.

Kdo jsme

Jsme skupina evropských nevládních organizací: AMPI (ČR), Eco Ruralis (Rumunsko), Agronauten (Německo), and Agroecopolis (Řecko) s dlouholetou zkušeností v neformálním vzdělávání dospělých na poli agroekologie a potravinové suverenity.

AMPI AGROECOPOLIS AGRONAUTEN ECORURALIS

Pro koho? Každý může nastoupit na FarmTrain!

Hlavním cílem projektu je vytvořit inovativní a praktické vzdělávání dospělých, které umožní přijmout sdílenou odpovědnost za naše venkovské i městské oblasti, a to udržitelně. Projekt je určen dospělým, kteří se chtějí naučit více o zemědělství, a to zejména praxí. FarmTrain je otevřen každému bez ohledu na jeho vzdělání či původ se zvláštním důrazem na uprchlíky či vyloučené či marginalizované, které se mohou díky účasti v projektu zapojit do místních komunit a najít si tak obživu v novém prostředí.

Projekt cílí nejen na lidi, kteří chtějí začít profesionálně hospodařit, ale také na městské či komunitní zahradníky, krajinné inženýry, aktivisty či úředníky či lidi zcela mimo oblast zemědělství či péče o krajinu. Praktický vzdělávací je založen na mentorinku a praktickém vzdělávání dospělých zkušenými zemědělci přímo na farmách. Pro zajištění praktického vzdělávání na farmách je neméně důležitá také rozmanitost podniků a jejich geografické rozmístění. To zdůrazňujeme hlavně proto, že vzdělávání dospělých a poradenské služby v zemědělství jsou v našich krajích často velice teoretické a vzniká zde často propast mezi vzdělavateli a jejich cílovou skupinou. FARMtrain nabízí praktické vzdělávání na farmách, navíc poskytuje zemědělcům praktické nástroje k tomu jak se naučit učit, jak se zlepšit v práci s dospělými a naopak učí i zájemce o vzdělávání jak se připravit, motivuje je ke sdílené odpovědnosti za naši krajinu a životní prostředí obecně. Náš projekt přináší nový přístup také v tom, že necílí na odborníky, vystudované zemědělce, ale podporuje výměnu zkušeností mezi odborníky a dalšími zájemci jako jsou malohospodáři, zahrádkáři či městší či komunitní zahradníci.

Učíme se navzájem

FARMTrain stojí na všeobecné příručce pro učně i zemědělce. Národní verze obecné Evropské příručky umožní program upravit přesným potřebám cílových skupin v partnerských zemích, ale také v zemích, které nejsou součástí tohoto projektu. Příručka poskytuje informace a znalosti jak vytvořit nové způsoby spolupráce mezi různými zájmovými skupinami, jak na farmách předávat dovednosti od zemědělců k praktikantům a jak výukové semináře mohou přinést nové příležitosti jak se společně učit. To dohromady znamená, že projekt podpoří inovace v zemědělském vzdělávání, a navíc pomůže zemědělcům, aby se z nich stali poučení mentoři, kteří umí předávat svou dobrou praxi. Jeho cílem je vytvořit a sdílet bohaté zdroje jak obecného tak technického charakteru o způsobech hospodaření a ochraně prostředí v rámci agro-ekosystému různým cílovým skupinám.

FarmTrain pro všechny a všude

Doufáme, že tyto zdroje přispějí k nárůstu počtu vzdělávacích farem nejenom v partnerských zemích, ale také v celé Evropě. Tato přidaná hodnota přispěje nejenom k rozvoji dalších vzdělávacích farem a jejich propojování na webu FarmTrainu, ale jeho nástroje mohou být užitečným pomocníkem pro vzdělávání dospělých, stejně tak mohou být inspirací pro vytváření nových forem spolupráce mezi farmami. Síť vzdělávacích farem s inovativním praktickým vzdělávacím programem je velmi pevná, neboť vznikla ze silné potřeby a za přímé účasti samotných farmářů. Chceme, aby program FarmTrain byl sociální a zahrnující a umožňoval zapojení všem zájemcům.

Erasmus+

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union